Подключение SSL/TLS к ProFTPd ( mod_tls ) ( Debian )

Настраиваем конфиг TLS

nano /etc/proftpd/tls.conf

Приводим к виду :


TLSEngine on
TLSLog /var/log/proftpd/tls.log
TLSProtocol SSLv23
TLSOptions NoCertRequest
TLSRSACertificateFile /etc/proftpd/ssl/proftpd.cert.pem
TLSRSACertificateKeyFile /etc/proftpd/ssl/proftpd.key.pem
TLSVerifyClient off
TLSRequired on

mkdir /etc/proftpd/ssl

Генерируем сертификат:

openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out /etc/proftpd/ssl/proftpd.cert.pem -keyout /etc/proftpd/ssl/proftpd.key.pem

Настраиваем основной конфиг proftpd.conf
nano /etc/proftpd/proftpd.conf

Раскомментируем строку :

Include /etc/proftpd/tls.conf

Ребутим ProFTPd и наслаждаемся защищенным FTP соединением :

/etc/init.d/proftpd restart

Tags: ,

Leave a Reply